10000 نیرو در 22 ولسوالی/530 کیلومتر شبکه لایروبی اصلی در حالت آماده باش هستند.