چگونه دوستان خود را از دست بدهیم و بر نتایج انتخابات تأثیر نگذاریم


فردا تام

بیشتر از همان ، اما بدتر.

نشریه چگونه دوستان خود را از دست بدهیم و بر نتایج انتخابات تأثیر نگذاریم اولین بار در The Nation منتشر شد.


منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>