پاسخ ترامپ به از دست دادن رای


سنت در آمریکا بهم پیوسته است
این نامزدهای ریاست جمهوری را از دست می دهد
با عباراتی که برای بهبودی طراحی شده اند با مهربانی صحبت کنید
و آنها به نفع جامعه ما هستند.
و چه آموزه های ترامپ را حفظ خواهند کرد؟
فقط دروغ ، دروغ بیشتر همراه با غر زدن.
منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>