در این رخ اجرائیه به ورثه شوهر متوفی ابلاغ می شود و در صورتی که شوهر متوفی حساس اموال به موجب مدرک رسمی باشد ، مهریه زن از آن وصول می شود . جهت مطالبه مهریه از روش اجراء ثبت زوجه میبایست به یار عقد نامه و شناسنامه و کارت ملی به محل کار از دواج تهیه کننده مدرک ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه را بنماید. براساس بخشنامه سر گروهی قوه قضائیه در صورتی که مهریه سکه فصل بهار آزادی باشد، در روز تنظیم دادخواست مطالبه مهریه، باید به نرخ روز ارزیابی شده و سه و نیم درصد مبلغ چک شده به تیتر هزینه دادرسی، یکجا از سوی زوجه پرداخت گردد. ملاک پرداخت هزینه دادرسی ،وجه متداول به روز آن که متناسب اهمیت تغییر‌و تحول شاخص بها سالانه روزگار تادیه نسبت به سال اجرای عقد که به وسیله بانک مرکزی تعیین می‌شود محاسبه شده ودریافت میگردد. پس از رسیدگی، دادگاه در صورتی که زوجه را معسر تشخیص دهد وی را موقتا تا روزگار وصول مهریه از پرداخت هزینه دادرسی معاف وکیل مهریه بندرعباس مینماید. همین روزگار براساس دسته جدایی (طلاق توافقی یا این که یکطرفه بودن)، میزان مهریه، گونه مطالبه زوجه (عندالمطالبه یا این که عندالاستطائه بودن)، شیوه رسیدگی قاضی پرونده و تراکم پروندهها در زمانه رسیدگی بستگی دارد. زوجه میتواند از زمانه عقد ازدواج دایم چه در در مقطع عقد، ایام زوجیت و چه زمان طلاق برای به اجرا گذاشتن مهریه خویش مبادرت کند.بدین ترتیب گرفتن مهریه سوای طلاق قابلیت و امکان پذیر است. بدیهی هست اشخاصی که اموالی اضافی بر مستثنیات آئین دارند که تکافوی پرداخت مهریه مازد بر 110 سکه یا این که هم اندازه آن را بنماید ، نمیتوانند به مقرره فوق استناد کنند و زوجه می تواند کلیدی معرفی همین اموال ،تمام مهریه خویش را وصول نماید. موضوعی که میبایست بدان اعتنا فراوان نمود این میباشد که چنان چه زوج (شوهر) از اقدامات همسر خویش به جهت اخذ مهریه آگاه شده و زن هنوز اقدامی برای توقیف صورت ندهد، شوهر بهسادگی میتواند اصلی انجام اقداماتی از گزاره فروش اموال، مانع دستیابی زن به دستمزد خویش گردد که ولی این مسئله در مواقعی که زوجه شخصاً نسبت به مطالبه مهریه مبادرت میکند بسیار تماشا می شود که علت اکثر آن عدم آگاهی کافی از روش مطالبه و کثرت پرونده در اداره تصویب است. نماینده قانونی می تواند در رخ عدم پرداخت مهریه، حکم جلب مرد را بگیرد. زوجه می تواند ضمن دادخواست مطالبه مهریه و یا به صورت جداگانه خواهش تامین مراد (توقیف اموال) از اموال زوج را هم نثار دادگاه نماید. جهت مطالبه مهریه از طریق محاکم قضایی، بدوا زوجه میبایست اهمیت مراجعه به دفتر کار سرویس ها الکترونیک قضایی محل اقامت خویش یا این که هر نقطه از کشور ایران نسبت به تصویب اسم در سامانه ثنا مبادرت کند. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه وکیل مهریه مشاوره رایگان بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر