ورق های فولادی و کاربرد انها/دانشنامه اهن و فولاد/اهن دیجی سایتی مطمئن

رییس شورای پول و معتبر اظهار داشت: قرار بر همین است حیاتی تعاملی که اهمیت دولت با شخصیت خوا‌هیم داشت و حساس همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس نظرات مجلس و دولت را کلیدی جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم چون همین طرح به طور خودکار در مجلس در حال ترقی است، به این ترتیب بهتر آن میباشد تا اجماعی در همین خصوص شکل گیرد. مدیر تمام خزانه مرکزی یادآور شد: در درحال حاضر حاضر بانکها مجاز به بنگاهداری نیستند ولی در گذشته که مجاز بودند، همین فعالیت را انجام میدادند، بدین ترتیب قسمتی از آن اختیاری بوده و چکیده دیگر نیز تکلیفی بوده است، اما گزیده نیز بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کردهاند که همین نیز نوعی از بنگاهداری است. باتقوا روستا حیاتی اشاره به ریشه بنگاهداری بانکها اظهار داشت: بیشتر بنگاهداری مربوط به بانکهای مدنی و شبه دولتی است، این بنگاهها زمانی تولید شد که در واقع بنگاهداری به جهت بانکها ممنوع نبود، حدود ۳۰ یا ۴۰ سال قبل تعدادی پروژهها در مرزوبوم بود که کسی برای آنان سرمایهگذاری انجام نمیداد، بدین ترتیب دولت در آن روزگار به بانکها توصیه کرد که این پروژهها اجرا کنند، برای بانک هم در آن زمان منعی وجود نداشت و بدین ترتیب این عمل وزن ورق آهن 1 میل را انجام میدادند. مدیریت تمام بانک مرکزی درباره تسهیلات بانکی مربوط به کارکنان بانکها هم گفت: کارمندان نظام بانکی بر اساس چارچوب و آیین طومار مربوطه، مرهون های خودشان را اخذ میکنند. پارسا روستا گفت: بنابراین اینکه خزانه منابع خودش را در یک سری از اموال و بودجه های مازاد حبس کند، قابل قبول نیست. وی در خصوص موضوع بنگاهداری بانک ها گفت: این مساله نیز در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون از بین بردن موانع ساخت دیده شده هست و تاکید دارد که خزانه ها نباید بنگاه داری نمایند و بنگاه های خودشان را بایستی به بخش خصوصی واگذار بکنند. با تقوا ده ادامه داد: هنگامی که پروژه به بهرهبرداری میرسید در تملک بانک باقی می‌ماند و رسمی هم به جهت واگذاری وجود نداشت و بانکها در راستای تکالیفی که به جهت آنها در لحاظ گرفته شده بود در کنار فعالیتهای خود، کارهای تولیدی و بنگاهداری را نیز انجام میدادند. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم انواع ورق های اهن بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

خواندن
دریای پلاستیک ملت