هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده می بایست اهمیت دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست مهم دقت به موضوعاتی زیرا ارتقا قدرت هدرز، دقت به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی میباشد که به جهت ارتقاء عجله و قدرت اتومبیل مورد به کارگیری قرار میگیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید همین گزینه یکی از موردها واجب میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی میباشد که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می گردد و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن رخداد میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط مهم طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل دشوار و نیازمند به دانش منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در زمانی که بها ماشین بالا می‌رود و افراد توانایی خرید یک خودرو پرقدرت و دارای کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن می‌کنند که نصب این قطعه منجر پیدایش ویژگیهای مختلفی در اتومبیل هم میشود. چنانچه در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و کارایی بهتری از ماشین خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط حساس طراحی و ساخت این قطعه اساسی دارد، روزگار و هزینهای است که شما بایستی به جهت آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را می توان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ محصول و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج میشوند و پروسهی انجام همین حادثه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه کلیدی مانیفولد، فراوان پر سرعت و آسانتر است و این مورد قضیه خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اساسی هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.

خواندن
در حقیقت بهترین تشک وجود خارجی ندارد