نامگذاری یکی از خیابان های تهران به نام شهید «آرمانعلی واردی»