محور چالوس پس از 2 روز دوطرفه / بدون مانع در محور ایلام حرکت کرد.