[ad_1]

ساشا آبرامسکی

و چه راحت است که می بینیم جو بایدن در حال شروع به پاک کردن میراث سمی خزانه دار اصلی است.

پست “Signal: Noise” می گوید خداحافظی با Fond اولین بار در The Nation ظاهر شد.

[ad_2]

منبع: offline-news.ir

ایندکسر