“سیگنال: نویز” از فوند خداحافظی می کند


ساشا آبرامسکی

و چه راحت است که می بینیم جو بایدن در حال شروع به پاک کردن میراث سمی خزانه دار اصلی است.

پست “Signal: Noise” می گوید خداحافظی با Fond اولین بار در The Nation ظاهر شد.


منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>