سر جدید خطرناک از همه گیری


آندره آرويو ، ادل رودريگز ، تجرد روياردز

هفته گذشته عفونت های کوویید در ایالات متحده به بیش از 150،000 عفونت در یک روز رسیده است.

The post فصل خطرناک همه گیر جدید اولین بار در The Nation ظاهر شد.


منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>