رواناب گرجستان


فیلیپه گالیندو ، کلی بنت

در رای گیری امروز مشخص می شود که چه کسی سنا را کنترل می کند.

پست جورجیا رواناب اولین بار در The Nation ظاهر شد.


منبع: offline-news.ir

خواندن
جمهوری خواهان در کنگره به دموکراسی حمله خواهند کرد - و این وحشتناک خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید