رواناب گرجستان


فیلیپه گالیندو ، کلی بنت

در رای گیری امروز مشخص می شود که چه کسی سنا را کنترل می کند.

پست جورجیا رواناب اولین بار در The Nation ظاهر شد.


منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>