تغییر طرح های مرزی ناکارآمد با رویکرد حفاظت از باغ و محوطه سازی