ترامپ و بخشش ها ملت


قدرت بخشش چیزی است که او دوست دارد.
این باعث می شود که او مانند یک پادشاه و قدرتمند احساس کند.
خوشبختانه فرزندان و دوستانش نیز شامل او می شوند
خیلی ها که اشتباهی مرتکب شده اند.
منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>