بررسی مجوز مشارکت شهرداری در افزایش سهام بانک شهر در دستور کار شورا قرار گرفت.