برخورد صاعقه ملت


صدها هزار نفر در لهستان در ماه های اخیر علیه محدودیت های شدید سقط جنین اعتراض کرده اند. این جنبش اعتصاب زنان نامیده می شود و رعد و برق قرمز نماد آن است. این درگیری در سال 2016 آغاز شد ، زمانی که زنان با چترهای سیاه در برابر تلاش برای منع سقط جنین متحد شدند. تصویرگران لهستانی حمایت خود را از هنر نشان داده اند. برای تصاویر بیشتر و مصاحبه با هنرمند پشت پیچ ، به سایت marlenaagency.com/wrike-strike-in-poland بروید.

اولا یاسیونوسکا

(ماریسیا ماچولسکا)

(آگاتا نوویچکا)

(کاسیا بوگدانسکا)

(جوانا گروچوچکا)

(کاسیا بوگدانسکا)
منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>