انحصار بیمارستان چگونه سیستم مراقبت های بهداشتی را متلاشی کرده است


سوزی کاگل

ادغام شرکت ها ، ایالات متحده را با یک سیستم بهداشتی ساخته شده برای سود ، و نه مردم.

نشریه چگونه بیمارستان های انحصار نظام مراقبت های بهداشتی را شکستند اولین بار در The Nation ظاهر شد.


منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>