(اضافی) کارهای عادی زنان


سوزانا فاریس

در گلدوزی چنین آمده است: “بارها و بارها و بارها صحبت کردن” ، “برای آنچه به دست آورده اید بیشتر جنگید” ، “پایداری ، استقامت و فرسودگی” و غیره

پست (اضافی) کارهای عادی زنان اولین بار در The Nation ظاهر شد.


منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>