ارائه طرح های عملیاتی احیای پارچه های فرسوده به مجلس