آیا ما شاهد ظهور “هدف گمشده” جدیدی هستیم؟


کالی هالووی

درست همانطور که پس از جنگ داخلی ، تلاش های ناامیدانه برای حفظ برتری سفیدپوستان به عنوان نبردی شجاعانه برای یک هدف نجیب مبدل شد.

ارسال آیا ما شاهد ظهور “علت گمشده” جدیدی هستیم؟ برای اولین بار در The Nation ظاهر شد.


منبع: offline-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>